Varför namnet G8B?

Varför namnet G8B?

Församlingens formella namn är Göteborgs 8:e Baptistförsamling men sedan vi grundade församlingen har vi också använt namnet Allékyrkan. Varför har vi valt ett så ovanligt formellt namn och varför använder vi två olika?

Med namnet Göteborgs 8:e Baptistförsamling vill vi signalera tre saker:

1. För det första vill vi knyta an till en historisk tradition. FO Nilsson, sjömannen som på sina resor blev övertygad baptist och den som tog den reformerade baptisttraditionen till Sverige landsförvisades strax efter att ha deltagit vid det första dopet i Vallersvik och bildat Sveriges första baptistförsamling 1848. Han benådades efter ett tiotal år och återkom till Sverige och grundade Göteborgs 1:a Baptistförsamling 1861. De kallade sig medvetet för den första eftersom de ville arbeta för att fler församlingar skulle bildas i samma stad, vilket också blev fallet – sju, närmare bestämt. Idag återstår bara en liten kvarleva. 1970 gick de som då fanns kvar, Göteborgs 1:a, 2:a och 3:e, samman och bildade en ny församling. Men den var så förändrad att det aldrig var aktuellt att knyta an till den trosbekännelse och det församlingsstyre som dess moderförsamlingar en gång omfattat. Att bilda Göteborgs 8:e Baptistförsamling är således ett försök att återerövra en tradition som helt försvunnit från det svenska sammanhanget.

Vi gör, med andra ord, inget nytt utan vill söka oss tillbaka till källorna i en historisk och biblisk förankring. Vi kommer aldrig att vara en trendkyrka som experimenterar med medlemskap, lärjungaskap eller ledarstrukturer. Vi kommer inte heller att sträva efter att erbjuda en kraftfull upplevelse i våra gudstjänster i form av ljud, ljus och rökridåer. Vi vill att upplevelsen ska komma av mötet med Gud i hans ord, tillsammans med våra trossyskon.

2. För det andra vill vi knyta an till en teologisk tradition. Vi vill med detta namn signalera att vi delar samma tro och vill vara församling på samma sätt som den bekännelsetrogna baptismen alltid gjort. Vi omfattar samma reformatoriska teologi med hoppet om Guds suveräna nåd i frälsningen av förlorade syndare – att frälsningen är av nåd allena genom tro allena i Kristus allena. Vi omfattar också samma församlingssyn – en fri församling med ett meningsfullt medlemskap och ett pluralt ledarskap som uppfyller de bibliska kvalifikationerna för äldste.

Vi inser att ordet “baptist” under 1900-talet har kommit att associeras med en del värden vi inte känner oss helt bekväma med. Men vi vill inte överge ordet utan snarare vinna tillbaka det till en mer historiskt förankrad innebörd.

3. För det tredje vill vi knyta an till medvetenheten om församlingsgrundande; att en levande församling ger upphov till nya församlingar. Vi ser inget självändamål i att bli så många som möjligt. Vi tror att Herren Jesu Kristi befallning om att gå ut och göra alla folk till lärjungar sker genom församlingsgrundande – aldrig mindre, eftersom det är i en lokal församling som lärjungaskapet blir kött och blod. Därför vill vi ständigt arbeta för att sända ut människor att bilda nya församlingar, med förhoppning om att också Göteborgs 9:e och 10:e Baptistförsamlingar ska se dagens ljus. Under hösten 2022 fick vi med stor glädje se Kungskyrkan i Mölndal bildas, som till stor del utgjordes av medlemmar som blivit utsända från oss.

Med namnet Allékyrkan signalerar vi att vi vill vara lokalt förankrade. Under församlingens första år firade vi gudstjänst i Allégården i Haga, därav namnet Allékyrkan. Sen dess har vi varit på olika platser, men vår vilja är alltid att vara en församling i tjänst för Göteborg och Sverige i allmänhet men med stark förankring i sitt närområde.